До Директора
на …………….…………..
гр. Бургас

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на
…………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………….……..
в уверение на това, че посещава тренировки по тенис в програмите
на Тенис Фокс – Бургас по график както следва :

  1. ……………………………. от …………ч. до ………… ч.
  2. ……………………………. от …………ч. до ………… ч.
  3. ……………………………. от …………ч. до ………… ч.

Настоящата служебна бележка се издава, за да послужи пред
……………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………..

Дата: …………. 2023 г. Подпис : ….…………… /Треньор/